Thực hiện Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối học kì II năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 820 205 146 190 131 148
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 820 205 146 190 131 148
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
1 Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

57.07% 52.7% 56.8% 50% 64.1% 66.2%
2 Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

42.92% 47.3% 43.2% 50% 35.9% 33.8%
3 Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

0  0 0  0  0 0
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập
1 Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

42.19%  42% 43.6% 38.9%  41.2% 45.9%
2 Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 57.43% 56.5%  56.2% 61.1%  58.8%  54.1%
3 Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

0.36% 1.5%  0 0 0 0
V Tổng hợp kết quả cuối năm
1 Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

99.63% 98.5%  100% 100% 100%  100%
a Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

42.19% 42% 43.8% 38.9 41.2%  45.9%
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) 1.34% 0 0.7% 0 0.8%  6.1%
2 Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

0.36% 1.5%  0  0  0 0

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

NGUYỄN THANH TUẤN

In our company you can order a term paper on any subject in the full confidence that the writing of the paper will be carried out their resources exactly according to your wishes.