Thực hiện Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối HK1 năm học 2017-2018

Tên file: ket-qua-hoc-ki-I.docx
Tải về

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

cuối HK 1 năm học 2017-2018

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh  822 205  146 192 131  148
II Số học sinh học 2 bui/ngày  822 205  146 192 131  148
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
1 Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

70.7% 57.6% 75.3% 60.4%  84%  85.8%
2 Đạt

(t lso với tổng số)

 29.3%  42.4%  24.7% 39.6%  16%  14.2%
3 Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

IV Shọc sinh chia theo kết quả hc tập
1 Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

 65.2% 78.1% 69.2% 57.8% 51.9%  64.2%
2 Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 34.8% 20.5% 38.8% 42.2%  48.1% 35.8%
3 Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 1.4%
V Tổng hợp kết quả cuối năm
1 Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

a Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

b HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)
2 Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                              NGUYỄN THANH TUẤN

 
We have everything experience, knowledge and willingness to work write my essay on the result.